Tuesday, June 3, 2014

Con đường nhỏ có lần em qua đó

Chết anh rồi , chết đứng , em ơi !. Con đường nhỏ có lần em qua đó. Mẹ của con giờ đã ngủ say !. Mãi thẳng ngay lòng giữ thuỷ chung \"JSJYGV2788IAZSLB2041\"

No comments: